Statut Fundacji Powiślańskiej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Jerzy Luty i Tomasz Luty zwany dalej „Fundatorami” ustanowili aktem notarialnym spisanym w dniu 24.10.2005 r., repertorium A-nr 3123/2005 w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Kwidzynie przy ul. Chopina 26 przed notariuszem w Kwidzynie Fundację o nazwie „Fundacja Powiślańska” zwana w dalszej części statutu „Fundacją”.

§ 2.
Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (dz. U. Nr21, poz. 97 oraz postanowienie niniejszego statutu.

§ 3.
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4.
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Ryjewo.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5.
Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę.

§ 6.
1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji i związków stowarzyszeń.

§ 7.
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej.

§ 8.
Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundacją lub dla niej samej.


II. CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§ 9.
1. Celem fundacji jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2. Działalność charytatywna,
3. Ochrona i promocja zdrowia,
4. Upowszechnienie i ochroną praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
6. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
7. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
9. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,
10. Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
11. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
12. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
13. Wspieranie działań innowacyjnych i rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy,
14. Wspieranie programów naukowo-badawczych, oświaty, edukacji, wychowania i sportu,
15. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i zdegradowanych,
16. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 10.
Fundacja realizuje cele statutowe inicjując i wspierając organizacyjnie rzeczowo lub finansowo:
1. Wspieranie inicjatyw gospodarczych,
2. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój regionu oraz ochronę środowiska,
3. Podejmowanie działań na rzecz wspomagania i promocji edukacji poprzez rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie,
4. Podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,
5. Opracowanie założeń strategii rozwoju Powiśla,
6. Pozyskanie środków pozabudżetowych na rozwój regionu,
7. Utworzenie i prowadzenie funduszu poręczeń,
8. Utworzenie i prowadzenie funduszu pożyczkowego,
9. Utworzenie i prowadzenie funduszu stypendialnego,
10. Prowadzenie komputerowego banku informacji,
11. Finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych,
12. Gospodarowanie funduszem poręczeń,
13. Udzielanie poręczeń w celu udostępniania osobom bezrobotnym z terenów po byłych państwowych gospodarstwach rolnych, przedsiębiorcom, osobom tworzącym nowe miejsca pracy dodatkowych źródeł zabezpieczeń oferowanych kredytów i pożyczek,
14. Propagowanie ekologicznych form gospodarowania na terenach wiejskich i nietypowych upraw i hodowli oraz rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych,
15. I innych wynikających z aktualnych potrzeb społecznych,
16. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.


III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11.
Majątek Fundacji stanowi:
1. Fundusz założycielski w jakim Fundację wyposażyli Fundatorzy to kwota 2,000 zł (słownie dwa tyś. zł.),
2. Środki finansowane, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej trwania.

§ 12.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13.
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. Darowizn, spadków i zasobów,
2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. Dochodów z majątku ruchowego i nieruchomego,
5. Dochodu z działalności statutowej odpłatnej.

§ 14.
1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje celów statutowych, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Zabrania się:
• udzielania pożyczek,
• udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
• przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
• wykorzystania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
• zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.


IV. ORGANY FUNDACJI

§ 15.
Organami Fundacji są:
A. Zarząd Fundacji,
B. Rada Fundacji.

A. Zarząd Fundacji
§ 16.
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 członków Zarządu.
1) Pierwszy Zarząd Fundacji został powołany przez Fundatorów w następującym składzie: Prezes Tomasz Luty, członkowie Zarządu: Jerzy Ostrowski, Bogdan Koziarski. Kolejne zarządy Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji,
2) Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji. Do Zarządów Fundacji nie mogą być powoływani członkowie Rady Fundacji. W przypadku takiego powołania mandat w Radzie Fundacji wygasa,
3) Kadencja w zarządzie fundacji trwa cztery lata,
4) Pracami zarządu kieruje Prezes.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania ZARZĄDU Fundacji określa regulamin organizacyjny zarządu zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§ 17.
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji, nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji w szczególności:
1. Kierowania działalnością Fundacji i zarządzanie jej majątkiem,
2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
3. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
4. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Fundacji,
5. Ustalenie zasad form i trybu zatrudnienia oraz wysokość zarobków pracowników Fundacji,
6. Prowadzenie Księgi Fundatorów.

§ 18.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie w tym Prezes.

B. Zarząd Fundacji
Fundatorzy powołali pierwszą Radę Fundacji w następującym składzie:
1. Marian Kamiński
2. Andrzej Salamon
3. Irena Szalkowska

§ 19.
1. Rada Fundacji składa się od 3 do 9 członków,
2. Członków Rady powołują i odwołują Fundatorzy, spośród środowisk zainteresowanych działalnością Fundacji,
3. Kadencja w Radzie Fundacji trwa trzy lata,
4. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady,
5. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa. Powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
6. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§ 20.
Rada Fundacji działa na podstawie regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Radę Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu.

§ 21.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku,
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady, w tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Zastępcy.

§ 22.
Do kompletacji Rady Fundacji należy w szczególności:
1. Nadzór nad działalnością Fundacji,
2. Wytyczanie głównych kierunków działalności fundacji,
3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia,
5. Opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji,
6. Podejmowanie uchwał o przekształceniu połączenia, przystąpienia do spółek i likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu jej majątku.


V. ZMIANY STATUTU

§ 23.
1. Zmiana statutu Fundacji nie może zmienić jej celu,
2. Decyzję o zmianie statutu podejmuje Rada Fundacji, zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 składu Rady w obecności Przewodniczącego lub jego Zastępcy.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,
2. W przypadku nie powołania likwidatorów przez Radę Fundacji, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd,
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na rzecz, wskazanych przez Radę innych Fundacji działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, mających zbieżne cele z celami Fundacji. Zarząd przedstawi Sądowi wniosek o przeznaczenie powyższych środków majątkowych na ten cel.